Wskazania WT i TP

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka,

dotyczące odpowiednich zachowań w czasie epidemii SARS-CoV-2

-Wielki Tydzień i Triduum Paschalne-

(nr 5 z dnia 3.04.2020 r.)


Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, przekazuję wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

 

I. Sakrament pokuty i pojednania oraz Komunia św.

W Wielkim Tygodniu podejmijmy całodzienne duszpasterstwo, polegające na sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania. W celu uniknięcia kolejek, zachęćmy wiernych do wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

 

Należy przy tym zadbać o porządek, pamiętając, że liczba osób przebywających razem nie może być większa niż 5, wyłączając z tego osoby pełniące posługę. Przypominam, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz wychodzenia nieletnich z domu bez opieki dorosłych.

 

Ze względu na restrykcje oraz względy epidemiologiczne, spowiedź powinna być sprawowana poza konfesjonałami. Miejscem spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

 

Przez pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia można udzielić wiernym Komunii św. poza liturgią. Przypominam, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunii św. poza liturgią można udzielać tylko chorym, a w Wielką Sobotę – tylko w formie Wiatyku. Stolica Apostolska nie przewiduje odstępstwa od tych przepisów.

 

II. Liturgia Wielkiego Tygodnia

Wskazania, dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia, zawiera dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca 2020 r. oraz wskazania z 25 marca 2020 r.  i nota
z 26 marca 2020 r.

W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin celebracji, zaplanowanych
w parafii, choć będą sprawowane bez obecności wiernych.
Gorąco zachęcam do celebrowania liturgii w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

 

Zachęcam wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia
za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, udostępniony naszej diecezji dzięki uprzejmości wydziału duszpasterskiego i WSD diecezji tarnowskiej. Poszczególne części rytuału (na kolejne dni), będą udostępniane Księżom pocztą elektroniczną oraz będzie można je pobrać ze strony www.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020 (pierwsza część rytuału – zał. 1).

 

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 

A. Niedziela Palmowa

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym i konkatedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach – formę trzecią.

 

Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

 

B. Msza Krzyżma

Ponieważ Msza Krzyżma nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem i gromadzi każdego roku nas, kapłanów, w koszalińskiej katedrze, aby wspólnie odnowić przyrzeczenia kapłańskie, zostanie przeniesiona na czas po ustaniu epidemii, kiedy znów będziemy mogli stanąć razem przy ołtarzu Chrystusa. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych, pobłogosławionych przed rokiem.

 

III. Liturgia Triduum Paschalnego

 

Uczestnictwo w Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w Liturgii na cześć Męki Pańskiej
w Wielki Piątek oraz w Wigilii Paschalnej nie jest obowiązkowe. Natomiast wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i rządową zapowiedzią o możliwości odprawiania od 12 kwietnia 2020 r. Mszy św. przy obecności 50 osób, można spodziewać się kolejnych wskazań dotyczących Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawy Wielkanocy.

 

Zgodnie z rekomendacją KEP wyrażam zgodę na celebrowanie Triduum Paschalnego, poza katedrą i kościołami parafialnymi, w następujących miejscach, z zastrzeżeniem, że mogą w nim uczestniczyć tylko i wyłącznie mieszkańcy tych domów.:

-       Wyższe Seminarium Duchowne;

-       domy zgromadzeń zakonnych;

-       Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie;

-       Wspólnota Cenacolo;

-       w domach, w których posługują stali kapelani (poza szpitalami i więzieniami);

-       w ośrodkach salezjańskich w Trzcińcu i Rzepczynie.

 

W celebracjach transmitowanych przez media należy głosić homilie, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego, że dokonują się bez udziału ludu, można opuścić homilie, a w ich miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

 

A. Wielki Czwartek

Zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

 

Należy pominąć obrzęd umywania nóg.

 

Wypada, aby w czasie epidemii, podczas każdej Mszy koncelebrowanej, przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

 

Nie przygotowuje się specjalnego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu i nie urządza się procesji na zakończenie liturgii. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament składa się jak zwykle w tabernakulum i przed jego zamknięciem śpiewa się Sław języku tajemnicę. Na zakończenie należy odśpiewać Suplikację Święty Boże. Po zakończeniu liturgii należy obnażyć ołtarz.

 

Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.

 

B. Wielki Piątek

Zachęcam duchowieństwo i osoby konsekrowane do wspólnego odmawiania liturgii godzin
w kaplicach zakonnych, kościołach lub na plebaniach. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę warto zachować zwyczaj „Ciemnej Jutrzni”, tzn. jutrzni połączonej z godziną czytań.

Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

 

Adoracja Krzyża odbędzie się przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Na zakończenie adoracji Krzyża należy odśpiewać Suplikację Święty Boże.

 

Do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalną intencję (załącznik nr 2).

 

Nie urządzamy Bożego Grobu. W kościołach i kaplicach, z których zaplanowano transmisję internetową, można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza. Zgodnie z ogólnymi przepisami, należy jednak zadbać
o to, aby przez cały czas trwania wystawienia ktoś adorował Najświętszy Sakrament.

 

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż.
W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcam więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej.

 

C. Wielka Sobota

Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody w kościołach, kaplicach
i innych miejscach.
Zamiast tego trzeba zaproponować wiernym obrzęd błogosławieństwa pokarmów w domu przed śniadaniem wielkanocnym (załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

 

W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci.

 

D. Wigilia Paschalna

Należy zachować przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będzie ona sprawowana bez obecności wiernych.

 

Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłuższą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

 

Na początku Wigilii Paschalnej, podczas liturgii światła nie należy rozpalać ogniska ani urządzać procesji. W praktyce stosujemy więc formę przewidzianą w MR nr 13 (s. 153), z tą różnicą, że płonący znicz ustawiamy w obrębie prezbiterium. Liturgię zatem rozpoczynamy w prezbiterium od znaku krzyża, pozdrowienia i wprowadzenia przewidzianego w MR nr 8. Następnie poświęca się ogień płonącego znicza, odpala się od niego przygotowany paschał, po czym śpiewa się Orędzie Wielkanocne (Exsultet).

W czasie liturgii chrzcielnej należy pominąć błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz wody do pokropienia, a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, nie stosując pokropienia.

Ani po Wigilii Paschalnej, ani w niedzielny poranek nie należy urządzać procesji rezurekcyjnej.

Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

IV. Inne wskazania i informacje

A. Formularz Mszy w czasie pandemii

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, zezwoliła na możliwość odprawiania Mszy świętej „W czasie pandemii” we wszystkie dni jej trwania z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374). (Formularz Mszy w czasie pandemii – zał. 4)

Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną w czasie przed Niedzielą Palmową 2020, a potem dopiero w pierwszy wolny dzień po Oktawie Wielkanocy, czyli 20 kwietnia 2020 r.

Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z OWMR 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.

Odnośnie do prefacji Kongregacja nie podała normy, jednak zgodne z rubryką odnośnie mszy
w różnych potrzebach, najlepiej jest przyjąć jednolite rozwiązanie i stosować V ME - C (Chrystus wzorem miłości), MR 2008, s. 702. W prywatnej dodatkowej korespondencji z Kongregacją udało się otrzymać informację (w dn. 03.04.2020), że jeśli używa się innej modlitwy eucharystycznej, można użyć pierwszej prefacji o Męce Pańskiej (nr 17) lub prefacji o Krzyżu świętym (nr 50).

Czytania z formularza „W okresie trzęsienia ziemi” nie są obowiązkowe, można użyć czytań
z dnia.

 

B. Sakrament chrztu

Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany, po ustaniu epidemii, poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

 

C. Pierwsza Komunia św.

Wersja A.

W związku z tym, że nadal trwają restrykcje epidemiologiczne, a rodzice nie mogą pozostawać dłużej w niepewności, należy podjąć decyzję o przeniesieniu Komunii św. na przełom września
i października (z wyłączeniem niedzieli 20.09.2020 r. – diecezjalna pielgrzymka do Skrzatusza) – po to, aby od początku roku szkolnego mieć czas na przygotowanie dzieci i parafii na uroczystości.

 

Wersja B.

Może jednak okazać się, że stan epidemii radykalnie się zmieni i będziemy w stanie przygotować dzieci do uroczystości pierwszej Komunii św. w czerwcu.


Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 

D. Sakrament Bierzmowania

Wszystkie odwołane celebracje sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na jesień 2020 r. Może jednak okazać się, że stan epidemii radykalnie się zmieni i będziemy w stanie zorganizować bierzmowania w czerwcu.

 

E. Kanoniczne wizytacje biskupie

Wizytacje w dekanatach Bobolice i Trzcianka zostają przeniesione na jesień 2020 r.

Wizytacja w dekanacie Kołobrzeg pozostaje bez zmian. 

Wizytacje w dekanatach Ustka i Słupsk Wschód zostają przeniesione na wiosnę 2021 r.

 

F. Inne terminy

Dni skupienia dla księży proboszczów i księży wikariuszy w kwietniu zostają odwołane.

 

Zwracam Czcigodnym Księżom uwagę na zachowanie jedności w respektowaniu wskazań oraz zarządzeń i zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

+ Edward Dajczak

                                                                    Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 3.04.2020 r.  Znak: B23 – 13/20

Zarządzenie:

Wskazania (5) Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka są informacją skierowaną do Księży  i Diecezjan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proszę, aby informacje zawarte we wskazaniach zostały przekazane wiernym poprzez portale informacyjne parafii oraz media społecznościowe. Księży Dziekanów proszę, o przekazanie tekstu współbraciom, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.

 

 

 

                                               + Krzysztof Włodarczyk, Wikariusz Generalny

 

CMENTARZ

INFORMACJA  DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA !!!

 

·       ADMINISTRATOREM CMENTARZA W KUŹNICY I W ZOFIOWIE JEST KS. PROBOSZCZ PARAFII W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ.

·       Informacje na temat kwoty rocznej na utrzymanie cmentarza można uzyskać przez osobisty lub telefoniczny kontakt z Administratorem cmentarza – ks. Proboszczem.

·       Opłaty można dokonać przelewem na konto Parafii z dopiskiem: opłata roczna na utrzymanie cmentarza, imię i nazwisko wpłacającej osoby oraz numer kwatery i grobu za który dokonujemy wpłaty.

NR KONTA Parafii: 92 8951 0009 0005 0786 2000 0010

                                   Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

 

PONAD TO:

·       INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA REZERWOWAĆ  WYBRANE MIEJSCE NA PRZYSZŁY POCHÓWEK. MIEJSCE ZAREZERWOWANE  OZNAKOWANE BĘDZIE TABLICZKĄ  REZERWACJA. OSOBA ZAINTERESOWANA DOSTANIE  ODPOWIEDNI  DOKUMENT.

·       PRZY KAŻDYM NOWYM POCHÓWKU W MIEJSCU NIE ZAREZERWOWANYM WCZEŚNIEJ  OBOWIĄZUJE OPŁATA  JEDNORAZOWA  ZA MIEJSCE.

·       GROBY ZANIEDBANE BĘDĄ  OZNAKOWANE TABLICZKĄ  LIKWIDACJA . JEŻELI NIE ZGŁOSI SIĘ OSOBA ZAINTERESOWANA GROBY TE W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE ZOSTANĄ ZLIKWIDOWANE .

·       FRAGMENTY I CZYTELNE TABLICE ZLIKWIDOWANYCH NAGROBKÓW  BĘDĄ WYEKSPONOWANE W JEDNYM MIEJSCU NA CMENTARZU I POWSTANIE MIEJSCE PAMIĘCI TAK ZWANE LAPIDARIUM.

 

 

 

CMENTARZ JEST MIEJSCEM SZCZEGÓLNYM I WSZYSCY MUSIMY CZUĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA ŁAD I PORZĄDEK. 

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Parafia pw. św. Franciszka Ksawerego

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

27.09.2020r.

1.     Dziękujemy za sprzątanie Kościoła i kwiaty rodzinom: Pilarczyk, Pilarek, Olszewski. W tym tygodniu prosimy o porządki w kościele i kwiaty rodziny: Golon, Kuta, Wyrwa

2.  Dziękujemy za złożone w ostatnią niedzielę ofiary z racji III niedzieli miesiąca na prace remontowe w parafii.

3.  Dziękujemy za złożone tydzień temu ofiary do puszek na kształcenie w diecezji i KUL, razem zebrano 107zł.

4.  Dziękujemy za składane dziś ofiary do puszki na Ziemię Świętą o co prosił Papież Franciszek.

5.  Dziękujemy Radzie Parafialnej za spotkanie, podczas posiedzenia omówiono miedzy innymi: plan wizytacji ks. Biskupa w naszej parafii 8 listopada, peregrynacje figury M.B. Saletyńskiej w naszych rodzinach w roku jubileuszowym, 175 lat od zjawienia w La Salette, Misje Parafialne na początku przyszłego roku, remont wieży w Bukowcu, zakres prac remontowych w kościele w Bukowcu i w naszym kościele parafialnym w Kuźnicy, przestrzeganie regulaminu cmentarza oraz zasady bezpieczeństwa sanitarnego w naszych kościołach.   

6.     Od czwartku 1 października Msza św. w tygodniu o godz. 17.00. W tym dniu rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe w Kuźnicy o godz. 16.30, a w Bukowcu w każdy piątek o godz.17.00. i później Masza św. Zapraszamy szczególnie dzieci I Komunijne oraz młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Za odmówienie w całości jednej części różańca w kościele lub w rodzinie można uzyskać odpust zupełny.

7.     Zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Saletyńskiej w środę, zachęcamy by składać prośby i podziękowania, a także na Adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek

8.     W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w naszym kościele pół godziny przed każdą Mszą św.

9.  Spotkanie kandydatów do Bierzmowania gr. Ks. Proboszcza w piątek 2.10, rozpoczęcie na Msze św. o godz. 17.00.

10.           Z posługą do chorych i ks. Jacek i ks. Proboszcz udadzą się w sobotę 3 października od godz. 9.00, Prosimy o zgłaszanie nowych chorych.

11.            Dziękujemy za dokonywanie opłat na utrzymanie cmentarza, a jednocześnie przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za rok 2020, można również wpłacać na kilka lat.

12.            W poczuciu odpowiedzialności za nasze życie i zdrowie, prosimy o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, i o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.

13.            Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest jeszcze Kalendarz diecezjalny na 2021 rok – cena 10 zł – cegiełka na Bazylikę w Skrzatuszu.

14.            Po ogólnym błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. zapraszamy przed ołtarz dzieci do błogosławieństwa.

 

Życzymy Wam błogosławionej niedzieli i radosnych spotkań w gronie rodziny i najbliższych. Powierzmy Matce Bożej Różańcowej nasze rodziny, wszystkie codzienne sprawy. Prośmy o potrzebne łaski na kolejny tydzień pracy, nauki, obowiązków, a Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych

                                                                                                                                                                                   Księża Saletyni

 

Parafia - historia

 

Historia Parafii Kuźnica Czarnkowska

 

O powstaniu Kuźnicy nie można nic dokładniejszego powiedzieć, ponieważ stare dokumenty spłonęły przy pożarze kościoła w Białej, do którego należała Kuźnica jako własność rodu Czarnkowskich. W czasie potopu – najazdu szwedzkiego w XVII wieku ocaliły Kuźnicę od zniszczenia nadnoteckie bagna i trzęsawiska. Kuźnica posiadała własną szkołę katolicką, obok niej dzwonnicę. W niedzielę i święta nauczyciel zwoływał dzwonem wiernych na nabożeństwo składające się z czytania postylii, czyli objaśnień Pisma świętego, z modlitw i śpiewu.

 

 

 

Kościelna przynależność do Czarnkowskiej parafii zaświadczona jest od połowy XVIII wieku. W tym czasie Kuźnica przeszła na własność opata Cystersów z Pęplina.

 

O. Hieronim De Turow, który w roku 1759 zapisał kolegiacie czarnkowskiej 2000 zł. na budowę kaplicy w Kuźnicy z obowiązkiem odprawiania za odsetki od tej sumy nabożeństw w Kuźnicy aż do czasu wystawienia tam kaplicy. Jednak do budowy kaplicy nie doszło.

 

 

 

Krótko przed I wojną światową katolicy z Kuźnicy zaczęli robić starania o wybudowanie własnego kościoła z zamiarem utworzenia przy nim parafii, ale rząd pruski i proboszcz z Czarnkowa byli temu przeciwni. Sprawę popchnął na lepsze tory ks. Franciszek Roepke, proboszcz z Radomicka, a rodak Kuźnicki, zapisując na rzecz przyszłej parafii swoją ojcowiznę. Było to w 1912 roku. Niestety wojna wstrzymała dobrze zapowiadające się dzieło. Dopiero po wojnie gdy Kuźnica została oddzielona od Czarnkowa granicą państwową Niemiecko – Polską, przebiegającą przez rzekę Noteć, budowa własnego kościoła i utworzenie parafii okazały się koniecznością.

 

 

 

Dnia 1 kwietnia 1920 roku ks. Robert Wejmann został mianowany duszpasterzem tworzącej się parafii. Odprawiał nabożeństwa w niedzielę w starej szkole katolickiej, w dni powszednie w domu Roepkego, gdzie też po dokonaniu naprawy zamieszkał.

 

 

 

Po przeniesieniu ks. Wejmana przybył do Kuźnicy ks. Emil Strauch dnia 5 maja 1922 roku. I on to dopiero doprowadził do urzeczywistnienia wybudowania kościoła na gruncie ofiarowanym przez Roepkego. Kościół był z cegły, miał 20 metrów długości,

 

11 metrów szerokości, 6.5 metra wysokości. Już wcześniej, bo 12 lutego 1923 roku utworzono kanonicznie parafię sięgającą po Siedlisko i Wieleń.

 

 

 

W roku 1925 ks. Strauch przenosi się do Białej a na jego miejsce przychodzi ks. Ambroży Fenske. W grudniu 1925 roku urządza Misje święte po kierunkiem OO. Redemptorystów. Na życzenie Prałatury Pilskiej prałata Kallera, ks. Fenske zabrał się do przebudowy kościoła w 1930 roku. Boczne ściany wzmocniono filarami, wzmocniono także chór, przedłużono kościół o 5 metrów, zbudowano wieżę drewnianą na kościele wysoką na 25 metrów. Sporządzono wąskie okna oszklone kolorowym szkłem.

 

 Tak przebudowany kościół został konsekrowany 11 października 1938 roku pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego przez prałata Hartza z Piły. Ks. Fenske zasłużył się dla parafii również wybudowaniem nowej, wygodnie urządzonej plebanii.  Ks. Fenske ustąpił z Kuźnicy      w listopadzie w 1937 roku.

 

 

 

Proboszczem po nim został ks. Jan Nowak mianowany 1 lutego 1938 roku

 

i sprawował ten urząd do października 1946 roku kiedy wyjechał niemieckimi parafianami do rzeszy. Ks. Nowak uczynił wiele dla wewnętrznego urządzenia i wyposażenia kościoła, sprawił do trzech ołtarzy Mensy z Nasy wulkanicznej, płaskorzeźby do bocznych ołtarzy wykonane z drewna a utrzymane w stylu i motywie ludowym, chrzcielnicę marmurową, nowoczesne organy, monstrancje i wiele parametrów liturgicznych. Ponadto miał jeszcze inne projekty co do urządzenia i ozdobienia kościoła, jak przede wszystkim ustawienie dużego krzyża na ścianie głównego ołtarza, ale nie zdążył już urzeczywistnić swych zamiarów, ponieważ wyjechał do Niemiec uważając się za Niemca, mimo polskiego zapewne pochodzenia, na co wskazywałoby nazwisko. Zaznaczyć należy, że ks. Nowak władał językiem polskim w słowie i piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

Następnie opiekę duszpasterską nad parafią Kuźnica objęło Zgromadzenie Księzy Misjonarzy Saletynów.

 

 

 

Saletyni przybyli do Kuźnicy Czarnkowskiej w dniu 1 grudnia 1946 roku i za zgodą władzy kościelnej objęli w obsługę duszpasterską parafię. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Sroka MS, który pełnił posługę duszpasterską  w latach 1946-1951. Do parafii oprócz Kuźnicy należały wówczas: kościół filialny w Bukowcu  i Jędrzejewie oraz wioski: Radosiew, Chyżany, Zofiowo, Gajewo, Pomorska Wola, Jesionowo, Ryżewo, Kazimierzówka, Plany, Piaski, Książnica.

 

W latach 1955-1957 z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Krzyworączki MS pracowały w parafii SS. Franciszkanki Rodziny Maryi.

 

 

 

We wrześniu 1958 roku erygowano nową parafię w Jędrzejewie co było powodem zmniejszenia terytorialnego parafii.

 

 

 

Kościół został konsekrowany 11 października 1938 roku pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego przez prałata Hartza z Piły

 

 

 

Poprzedni proboszczowie:

 

ks. Franciszek Roepke

 

ks. Robert Wejmann

 

ks. Emil Strauch

 

ks. Ambroży Fenske

 

ks. Jan Nowak

 

Ks. Józef Sroka MS

 

ks. Alojzy Gandawski MS (1951-1954),

 

ks. Roman Wojtunik MS (1954),

 

ks. Stanisław Krzyworączka MS (1954-1965),

 

ks. Władysław Szkarłat MS (1965-1971),

 

ks. Antoni Ciuła MS (1971-1973),

 

ks. Józef Źrebiec MS (1973-1979),

 

ks. Józef Załucki MS (1979-1985),

 

ks. Edward Woźniak MS (1985-1989),

 

ks. Stanisław Błasik MS (1989-1992),

 

ks. Marian Mordalski MS (1992-1998),

 

ks. Kazimierz Przybycień MS (1998-2004),

 

ks. Jan Ślęczka MS (2004-2006),

 

ks. Jan Materna MS (2006-2012)

 

 ks. Paweł Janaszkiewicz MS (2012 - 2018)

 

 

 

Obecny:

 

  ks. Marek Turoń MS  (2018 - ….)

 

 

 

Z parafii pochodzą:

 

śp. ks. Stanisław Lenczewski

 

br. Jarosław Stupkiewicz MS,

 

Danuta Janczewska RM